Новини
АМЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана


18.02.2014

В изпълнение на договор ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0156-C0001 АМЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: „Доставка на петкоординатен обработващ център и вертикална щприц машина".

Необходимите документи могат да бъдат изтеглени от тук. Ключови думи: