Завърши изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0737 “Въвеждане в АМЕТ ООД на енергийно ефективно оборудване”

Завърши изпълнението на проект “Въвеждане в АМЕТ ООД на енергийно ефективно оборудване”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Успешно са реализирани предвидените по проекта дейности:
1. Придобиване на ново производствено оборудване – Струго-фрезови център с ЦПУ.
2. Придобиване на ново оборудване – Система за енергиен мониторинг със Софтуер за мониторинг на енергопотреблението.
3. Въвеждане и сертифициране на стандарта EN БДС ISO 50001.

В резултат от успешното изпълнение на проекта:
– подобрена е енергийната ефективност на предприятието;
– намалени са емисиите на СО2;
– подобрена е ресурсната ефективност на предприятието;
– постигнат е положителен ефект за опазване на околната среда;
– увеличен е производственият капацитет на предприятието;
– повишена е производителността на труда в предприятието;
– повишено е качеството на продукцията на предприятието.

По този начин е постигната целта на проекта – подобряване на конкурентoспособността на АМЕТ ООД и създаване на условия за устойчив растеж чрез инвестиции в мерки за повишаване на енергийната му ефективност.

investment

Инвестиционната политика на фирмата

Инвестиционната политика на фирмата включва както осигуряване на модерна производствена база, така и разкриване на нови работни места със съвременни социални придобивки. Извършената в последната година технологична модернизация осигури съвременно високотехнологично ниво на производството на механични изделия и позволи повишаване на рентабилността на производството с над 60%. Инвестиционната политика на фирмата включва както осигуряване на модерна производствена база, така и разкриване на нови работни места със съвременни социални придобивки.

bert3

Надеждно лечение и профилактика срещу грипа

Съвременният човек живее в динамично променяща се околна среда, което намалява способността му за адаптация и естествено – способността за справяне със здравословните проблеми.

Апаратът БЕРТ-А1, използва иновативна технология за биорезонансна терапия – съвременна алтернатива на химическото лечение на вируси, бактерии и паразити. Тези патогени причиняват някои от най-разпространените заболявания: грип, ангина, пневмония, гастрит, колит, гъбични инфекции и др. При извършване на неколкократни терапевтични процедури болестотворните организми умират или напускат пациента – така всяка болест, причинена от патоген, се излекува, като не се засяга нито една здрава клетка на човека.

eu

АМЕТ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020

На 22 януари 2018 г. АМЕТ ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Въвеждане в АМЕТ ООД на енергийно ефективно оборудване”.

 

Общата цел на проектното предложение е подобряване на конкурентoспособността на АМЕТ ООД и създаване на условия за устойчив растеж чрез инвестиции в мерки за повишаване на енергийната му ефективност.
За постигане на целта в проектното предложение са включени следните дейности:
1. Придобиване на ново производствено оборудване – Струго-фрезови център с ЦПУ.
2. Придобиване на ново оборудване – Система за енергиен мониторинг със Софтуер за мониторинг на енергопотреблението.
3. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на стандарта EN БДС ISO 50001.

 

В резултат от изпълнението на проекта:
– ще се подобри енергийната ефективност на предприятието;
– ще се намалят емисиите на СО2;
– ще се подобри ресурсната ефективност на предприятието;
– ще се окаже положителен ефект за опазване на околната среда;
– ще се увеличи производственият капацитет;
– ще се повиши производителността на труда;
– ще се повиши качеството на продукцията.

 

Общата стойност на проекта е 529500.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 373730.00 лева, в т.ч. 317670.50 лева от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 56059.50 лева национално съфинансиране.