АМЕТ ООД подписа договор за изпълнение на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

АМЕТ ООД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-1529-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целите на проекта са:

  1. Повишаване на производителността, намаляване на разходите и като цяло повишаване ефективността на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет в АМЕТ ООД.
  2. Създаване на условия за растеж и развитие на АМЕТ ООД. чрез по-нататъшна цифровизация на производствените процеси.

Целите ще се постигнат чрез инвестиция в придобиване на високотехнологични активи – Машина тип „спойка вълна”, Пещ за спояване с принудителна конвекция, Принтер за нанасяне на спояваща паста, Дозираща система и Петосен високоскоростен вертикален обработващ център с ЦПУ.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се  постигнат:

  1. Повишаване ефективността на производствените процеси на база по-високата производителност и намаляването на производствените разходи, водещи до разширяване на производствения капацитет на АМЕТ ООД, вследствие създадените възможностите за приемане и изпълнение на поръчки в къси срокове.
  2. По-нататъшна цифровизация на производствените процеси в АМЕТ ООД – придобиваните активи с ЦПУ ще се впишат в изгражданата поетапно Интегрираната смарт система за извършване на производствените процеси и крайния контрол на произвежданата високотехнологична медицинска апаратура..

Общата стойност на проекта е 377 300.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 188 650.00 лв., предоставени от Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост.