АМЕТ ООД подписа договор за изпълнение на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

АМЕТ ООД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-1529-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целите на проекта са:

  1. Повишаване на производителността, намаляване на разходите и като цяло повишаване ефективността на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет в АМЕТ ООД.
  2. Създаване на условия за растеж и развитие на АМЕТ ООД. чрез по-нататъшна цифровизация на производствените процеси.

Целите ще се постигнат чрез инвестиция в придобиване на високотехнологични активи – Машина тип „спойка вълна”, Пещ за спояване с принудителна конвекция, Принтер за нанасяне на спояваща паста, Дозираща система и Петосен високоскоростен вертикален обработващ център с ЦПУ.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се  постигнат:

  1. Повишаване ефективността на производствените процеси на база по-високата производителност и намаляването на производствените разходи, водещи до разширяване на производствения капацитет на АМЕТ ООД, вследствие създадените възможностите за приемане и изпълнение на поръчки в къси срокове.
  2. По-нататъшна цифровизация на производствените процеси в АМЕТ ООД – придобиваните активи с ЦПУ ще се впишат в изгражданата поетапно Интегрираната смарт система за извършване на производствените процеси и крайния контрол на произвежданата високотехнологична медицинска апаратура..

Общата стойност на проекта е 377 300.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 188 650.00 лв., предоставени от Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост.

eu

АМЕТ ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.089-0338-С01

АМЕТ ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

АМЕТ ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.089-0338-С01 за изпълнение на проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигурят оперативни финансови средства, което ще подпомогне АМЕТ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв, в т.ч. 50 000.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране.

eu

Проект и главна цел: BG05M9OP001-1.057-0046

Развитие на специфични умения и ключови компетентности за повишаване конкурентоспособността на труда в Амет ООД

Общата цел на проекта е да се повишат професионалните умения и производителността на труда заетите в АМЕТ ООД лица, чрез организиране и провеждане на два вида обучения като възможност за придобиване на допълнителни специфични знания, умения и компетентности, съобразно нуждите на работодателя, производствените процеси и работните места.

Обща стойност 159 600,00 лева, от които 94 962,00 лева европейско и 16 758,00 лева национално съфинансиране.

eu

АМЕТ ООД сключи с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия договор за финансиране

На 29 Ноември 2018 г. АМЕТ ООД сключи с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия договор за финансиране по Националния иновационен фонд на проект „Платформа за изработване на медицински електрохирургични инструменти и оптимизиране на режимите за работа с тях“.

Завърши изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0737 “Въвеждане в АМЕТ ООД на енергийно ефективно оборудване”

Завърши изпълнението на проект “Въвеждане в АМЕТ ООД на енергийно ефективно оборудване”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Успешно са реализирани предвидените по проекта дейности:
1. Придобиване на ново производствено оборудване – Струго-фрезови център с ЦПУ.
2. Придобиване на ново оборудване – Система за енергиен мониторинг със Софтуер за мониторинг на енергопотреблението.
3. Въвеждане и сертифициране на стандарта EN БДС ISO 50001.

В резултат от успешното изпълнение на проекта:
– подобрена е енергийната ефективност на предприятието;
– намалени са емисиите на СО2;
– подобрена е ресурсната ефективност на предприятието;
– постигнат е положителен ефект за опазване на околната среда;
– увеличен е производственият капацитет на предприятието;
– повишена е производителността на труда в предприятието;
– повишено е качеството на продукцията на предприятието.

По този начин е постигната целта на проекта – подобряване на конкурентoспособността на АМЕТ ООД и създаване на условия за устойчив растеж чрез инвестиции в мерки за повишаване на енергийната му ефективност.

investment

Инвестиционната политика на фирмата

Инвестиционната политика на фирмата включва както осигуряване на модерна производствена база, така и разкриване на нови работни места със съвременни социални придобивки. Извършената в последната година технологична модернизация осигури съвременно високотехнологично ниво на производството на механични изделия и позволи повишаване на рентабилността на производството с над 60%. Инвестиционната политика на фирмата включва както осигуряване на модерна производствена база, така и разкриване на нови работни места със съвременни социални придобивки.

bert3

Надеждно лечение и профилактика срещу грипа

Съвременният човек живее в динамично променяща се околна среда, което намалява способността му за адаптация и естествено – способността за справяне със здравословните проблеми.

Апаратът БЕРТ-А1, използва иновативна технология за биорезонансна терапия – съвременна алтернатива на химическото лечение на вируси, бактерии и паразити. Тези патогени причиняват някои от най-разпространените заболявания: грип, ангина, пневмония, гастрит, колит, гъбични инфекции и др. При извършване на неколкократни терапевтични процедури болестотворните организми умират или напускат пациента – така всяка болест, причинена от патоген, се излекува, като не се засяга нито една здрава клетка на човека.