Завърши изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0737 “Въвеждане в АМЕТ ООД на енергийно ефективно оборудване”

Завърши изпълнението на проект “Въвеждане в АМЕТ ООД на енергийно ефективно оборудване”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Успешно са реализирани предвидените по проекта дейности:
1. Придобиване на ново производствено оборудване – Струго-фрезови център с ЦПУ.
2. Придобиване на ново оборудване – Система за енергиен мониторинг със Софтуер за мониторинг на енергопотреблението.
3. Въвеждане и сертифициране на стандарта EN БДС ISO 50001.

В резултат от успешното изпълнение на проекта:
– подобрена е енергийната ефективност на предприятието;
– намалени са емисиите на СО2;
– подобрена е ресурсната ефективност на предприятието;
– постигнат е положителен ефект за опазване на околната среда;
– увеличен е производственият капацитет на предприятието;
– повишена е производителността на труда в предприятието;
– повишено е качеството на продукцията на предприятието.

По този начин е постигната целта на проекта – подобряване на конкурентoспособността на АМЕТ ООД и създаване на условия за устойчив растеж чрез инвестиции в мерки за повишаване на енергийната му ефективност.