eu

Проект и главна цел: BG05M9OP001-1.057-0046

Развитие на специфични умения и ключови компетентности за повишаване конкурентоспособността на труда в Амет ООД

Общата цел на проекта е да се повишат професионалните умения и производителността на труда заетите в АМЕТ ООД лица, чрез организиране и провеждане на два вида обучения като възможност за придобиване на допълнителни специфични знания, умения и компетентности, съобразно нуждите на работодателя, производствените процеси и работните места.

Обща стойност 159 600,00 лева, от които 94 962,00 лева европейско и 16 758,00 лева национално съфинансиране.